Prijava - utrinki

PRIJAVA - OGLED UTRINKOV

UPORABNIK
GESLO
zapomni si me

UnescoNTC sistem učenjaErasmus+eTwinningEkoŠolaGozdni vrtecZmagujmo z vrednotamiZdravje v vrtcuVarni VrtecMali SončekTurizem in vrtec

Mednarodni projekti

EKO VRTEC KOT NAČIN ŽIVLJENJA

EKONosilec projekta; FEE (Foundation for Environmental Education).

Ekošola je projekt evropskega združenja in je sestavni del prizadevanj Evropske unije za spodbujanje trajnostnega razvoja s pomočjo okoljskega izobraževanja. Eko-šola/vrtec spodbuja otroke, da se spopadajo z okoljskimi težavami, kjer lahko s svojim vplivom ali spremembo obnašanja vplivajo na pozitivne rezultate. Otrokom daje občutek odgovornosti in neguje trajnostno miselnost, ki jo lahko vsak dan uporabljajo. Pomaga pri širjenju proaktivnega, okolju prijaznega vedenja ter tako zagotavlja ustrezen prenos takih navad tudi na družinske člane, prijatelje in posledično prihodnje generacije. Projekt izvajamo po predpisanih zahtevah nacionalnega programa Eko šol na nivoju vseh oddelkov vrtca.

DOLGOROČNI cilji projekta:

 • vzgoja za trajnostno okoljsko odgovornost,
 • spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej,
 • ozaveščanje dejavnikov, s katerimi ogrožamo naravo in naše zdravje,
 • razvijanje navad za odgovorno ravnanje z naravo in odgovorno ravnanje z zdravjem.

 

Izbrani področji v okviru projekta Zgodnje naravoslovje za šolsko leto 2023/2024 sta GLOBE Elementary in GOZD OKOLI NAS. Sodelovali bomo v 2 sklopih in projektih: voda-energija-odpadki/krožno gospodarstvo in trajnostna mobilnost, podnebne spremembe in biotska pestrost, krožnost je naša priložnost, mlekastično! Izberem domače, eko branje za eko življenje in podnebni tek.

Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Vesna Podboj Panič.

SAY HELLO TO THE WORLD - Pomahajmo v svet  

intelligentGre za mednarodni projekt 27 sodelujočih držav, kjer se otroci v vrtcu povezujejo z video klicem in se tako lahko v živo vidijo, si pomahajo in naučijo prvih tujih besed. Ob projektu otroci spoznavajo različne države, kulture, običaje in načine življenja. Namen projekta je, da otroke preko različnih, njim zanimivih dejavnosti motiviramo in jih tako navajamo na strpnost in sprejemanje drugače mislečih, tujcev, ljudi s posebnimi potrebami, starejših itd. S tem pripomoremo h kakovostnejšemu življenju, večji solidarnosti in spoštovanju. Ob izvedbi projekta s prijatelji iz tujine opravimo pet video klicev, kjer predstavimo pet različnih področij: To sem jaz, To je moja družina, To je moj vrtec, To je moje mesto in To je moja država. Otroci pripravijo zanimive nastope in predstavitve. Z aktivnim sodelovanjem v projektu je naš vrtec že pridobil časten naziv »Strpen vrtec«.

Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Mateja Funkl.

UNESCO VRTEC

Unesco pridruzene soleSlovenska UNESCO mreža ASP deluje pod okriljem OZN za izobraževanje, znanost in kulturo. Poslanstvo UNESCO ASP Slovenije je pomembo za razvijanje mladih ljudi v državljane sveta, ki bodo razumeli številne soodvisnosti človeka in narave in ljudi med seboj.

Namen projekta

Slovenska mreža ASPnet je članica mednarodne UNESCO Associated School Project Network v katero je vključenih 133 vrtcev in šol. Vsi člani mreže delujemo v duhu kulture, miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine. V letu 2023/2024 bomo načrtovano izvajali dejavnosti za ohranitev naravne in kulturne dediščine za trajnostni razvoj našega vrtca. Delo temelji na štirih Delorsovih stebrih izobraževanja za 21. stoletje, ki omogočajo otrokom optimalni razvoj:

 • Učiti se, da bi vedeli!
 • Učiti se delati!
 • Naučiti se živeti skupaj!
 • Učiti se biti!

Z delom v Unesco ASP mreži bomo krepili odgovornost do sebe in do drugih, poudarjali vzgojo za mir in nenasilje, mirno reševali konflikte, spoštovali otrokove pravice, strpnost, sodelovanje, solidarnost. Spoznavali kulturne in naravne znamenitosti Slovenije ter vzgajali za ekološko zavest in globalno odgovornost, krepili medsebojno razumevanje, spoštovanje, sodelovalno učenje, razumevanje jezika, jezikovnih in kulturnih razlik. V okviru projekta bomo obeležili več Unescovih dni, kot eden bolj odmevnih je dan sonca, v sklopu katerega otroci spoznavajo uporabno vrednost sonca. Ob visoko zastavljenih ciljih trajnostnega razvoja bomo otrokom prikazali kako lahko moč sonca uporabimo v korist našega bivanja, ob skrbnem varovanju okolja.

Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Mateja Funkl 

VEČ O PROJEKTIH

UNESCO PROJEKTI VRTCA GALJEVICA

 •  Vzgajamo zelišča "V starem iščem novo"
 • 5. Unescov ASP-tek mladih slovenske mreže šol Unesco 
 • Pletemo niti mreže na gozdni učni poti Hrastje 
 • Moder stol-nekdo misli nate 
 • Otroštvo podaja roko modrosti
 • Voda-kaj mi pomeni
 • Menjaj branje in sanje
 • DREVO=ŽIVLJENJE
 • Odnos mladih do zdravja 

Unesco utrinkI VRTCA GALJEVICA

 

UNICEF – vrtec v programih Izobraževanja za razvoj

unicefV vrtcu izvajamo aktivnosti, prilagojene najmlajšim, ki zajemajo učenje otrok o njihovih pravicah, odgovornosti, solidarnosti in enakopravnosti skozi zgodbe in delavnice. Otroci na enostaven in zabaven način spoznavajo zahtevne vsebine ter se tako učijo sprejemanja, humanitarnosti in enakopravnosti. Otroke in mlade želimo naučiti, da imajo posebne pravice, in da je njihova pravica tudi participacija. Če želimo spremeniti svet, moramo začeti pri sebi. Vsako leto obeležimo svetovni dan otrok in sodelujemo pri projektu POISTANIMO MODRI – junior ambasador UNICEFA. Določeni oddelki vrtca so vključeni tudi v Unicefov projekt »Punčka iz cunj z dnevnikom«. Punčke, ki jih podarimo UNICEFU gredo na dražbo, katere izkupiček gre v sklad za cepljenje proti nalezljivim otroškim boleznim v manj razvitih deželah. Lahko si jih ogledate tudi na spletni strani UNICEFA.

Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Andreja Košir

Erasmus+ mednarodni projekti

V letu 2023/24 v Vrtcu Galjevica tečejo 3 mednarodni projekti v okviru programa Eramsus+
in sicer 2 projekta v okviru ključnega ukrepa 2 – strateška partnerstva in en projekt v okviru
ključnega ukrepa 1 – individualne mobilnosti strokovnega osebja:

 1. KA121-SCH Mobilnost osebja v splošnem šolskem izobraževanju za akreditirane
  organizacije (dve programski leti: september 2023 – april 2024 in maj 2024 – junij 2025)
 2. KA220-SCH INclusion and DIversity Project (INDI Project) – januar 2022-december 2024
 3. KA210-SCH Green little heroes – oktober 2022-september 2024

 

Erasmus+ KA121-SCH:

Mobilnost osebja v splošnem šolskem izobraževanju za akreditirane organizacije

Na podlagi 7-letne akreditacije vrtca za programe mobilnosti šolskega osebja v mednarodnem okolju v vrtcu v šolskem letu 2023/24 načrtujemo 15 mobilnosti strokovnega kadra in sicer v programih strukturiranih tečajev in usposabljanj ter sledenja na delovnem mestu.

Temeljni cilji:

 • Dvig kakovosti procesa inkluzije otrok iz manj spodbudnih učnih okolij, otrok tujcev ter otrok s posebnimi potrebami preko spodbujanja jezikovnih, medkulturnih in prilagojenih programskih vsebin.
 • Višji nivo uporabe informacijsko - komunikacijske tehnologije strokovnih delavcev v vseh fazah pedagoškega procesa (priprave in raziskave, neposredno delo, končna analiza in evalvacija, komunikacija).
 • Razvijati zdrav način življenja v zdravem okolju, s poudarkom na vsakodnevnem gibanju in aktivnem bivanju na prostem ter okolijsko in trajnostno naravnanostjo delovanja zavoda in posameznikov.
Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Živa Krapež Jeraj

Erasmus+ KA220-SCH 

Strateška partnerstva med šolami za inovacije in izmenjavo
dobrih praks - INDI Project (2022-2025)

 

Gre za triletni projekt strateškega partnerstva, v katerem kot vodilni partner sodeluje Vrtec Galjevica, partnerstvo pa sestavljata še dva vrtca s Švedske in Malte, osnovna šola s Cipra ter dva inštituta za izobraževanje iz Belgije in Malte.

Glavni cilji projekta so:

 • Opredeliti, testirati in vključiti inovativne metode in prakse participacije, še posebno v kontekstu raznolikosti (socioekonomska in kulturna raznolikost),
 • Izboljšati sposobnosti strokovnih delavcev na področju strategij in pristopov za vključitev staršev, učenje iz izkušenj drugih evropskih držav,
 • Izboljšati integracijo in interakcijo med različnimi komponentami sistema (otroki, strokovnjaki, družinami in skupnostmi).

V okviru projekta nastaja tudi nekaj uporabnih rezultatov, kot so E-knjiga z naslovom »It's OK to be different«, slovar osnovnih besed in fraz v 15 jezikih ter pravljica o maskoti projekta – Indi – z naslovom »A world full of colours«.

Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Živa Krapež Jeraj

 

Erasmus+ KA210-SCH

Sodelovalno partnerstvo med šolami – Green little heroes (2022-2024)

Gre za dvoletni projekt strateškega partnerstva, kjer Vrtec Galjevica opravlja nalogo vodilnega partnerja, v projektu pa sodelujejo še vrtci s Hrvaške, Češke in Estonije ter osnovni šoli iz Grčije in Malte.

Preko projektnih aktivnosti želimo:

• otrokom približati pomen zelenih veščin,
• ponuditi ideje in predloge ter preprosta navodila za spreminjanje navad in s tem približati varovanje okolja otrokom, družinam, zaposlenim na organizacijah in prebivalcem lokalnih skupnosti,
• v boju za Zemljo, naš skupni dom, želimo povezati različne generacije, kulture in družbeno-socialna okolja. Pri tem želimo izraziti našo kreativnost, sveže ideje in biti v koraku s časom,
• predstaviti in ozavestiti želimo koncept »reduce, reuse«,
• v partnerskih organizacijah in lokalni skupnosti želimo spodbuditi zanimanje za »zeleni turizem«.
• opolnomočiti strokovne delavce v vrtcih in šolah z bogatim naborom znanj in dobrih praks,
• Predstaviti jim želimo nove in inovativne metode poučevanja, in jih spodbuditi k oblikovanju kreativnih didaktičnih materialov, ki pri učečih se prebudijo radovednost in željo po aktivnem učenju
• izboljšati želimo njihovo digitalno pismenost in povečati obseg uporabe IKT pri poučevanju
• spodbuditi želimo njihov profesionalni ter osebnostni razvoj,
• spodbuditi jih želimo, da bodo postali dober zgled »ne-potrošništva«, zdravega načina življenja, skrbi zase in aktivnega varuha okolja.

V okviru projekta nastaja tudi nekaj uporabnih rezultatov, kot so zbornik didaktičnega materiala na temo ekologije, knjiga iger, turistični vodnik po partnerskih državah ter knjiga receptov.

Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Živa Krapež Jeraj

E-Twinning

eTwinningETwinning je skupnost evropskih šol. Pedagoškim delavcem, ki delajo v šolah in vrtcih po Evropi, ponuja spletni portal, ki omogoča povezovanje, sodelovanje, razvijanje projektov, izmenjavo izkušenj in še veliko več. ETwinning smo v vrtcu začeli uporabljati v letu 2016, ko smo se vključili v projekt Smart Child plus. Zaposlene spodbujamo, da se registrirajo na portalu in povezujejo s širšim mednarodnim okoljem, v katerem skozi skupne vsebinske programe sodelujejo tudi otroci z izmenjavo izdelkov, Skype konference idr. Člani timov bodo prijavili manjše oddelčne projekte na temo gozdne pedagogike in zgodnjega učenja tujih jezikov.

Koordinatorki projekta na nivoju vrtca: Mateja Funkl, Živa Krapež Jeraj.

NTC SISTEM UČENJA

NTC sistem učenjaMožgani so od rojstva do približno dvanajstega leta podobni super vpojni gobi. V tem obdobju, še posebno v prvih treh letih življenja, se razvijejo osnove mišljenja, jezika, vida, odnosov, spretnosti in vseh ostalih lastnosti. Po tem obdobju se okno zapre in osnovna zgradba možganov je končana. NTC učenje je pedagoški pristop, ki temelji na spoznanjih o razvoju in delovanju možganov: starše, vzgojitelje in učitelje sistematično usmerja k tistim igralnim dejavnostim z otroki, ki še posebej dobro vplivajo na nastajanje in utrjevanje možganskih povezav (t. i. sinaps med nevroni) v času njihovega najintenzivnejšega razvoja. Zaradi svoje nevrofizološke osnove program dobro dopolnjuje izhodišča Kurikuluma za vrtce ter ga hkrati bogati. V vsakodnevno delo z otroki sistematično vnašamo elemente, ki dokazano spodbujajo mentalni razvoj otrok. Razdeljen je v tri stopnje: na prvi stopnji razvijamo ravnotežje, koordinacijo, spretnost rok in prstov in prilagoditev očesa. Na naslednjih stopnjah pa z igrami in dejavnostmi urimo in spodbujamo asociativno in funkcionalno mišljenje. Ker so igre otrokom zanimive, so pri delu vztrajni in pozorni. Vsebujejo tudi dovolj ponavljanja in s tem omogočajo, da se že vzpostavljanje vezi med sinapsami utrjujejo. V igralnicah se ustvarja spodbudno okolje za vse otroke.

Koordinatorki projekta na nivoju vrtca: Barbara Jakopin, Mateja Funkl.

ETIKA IN VREDNOTE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

ievProgram ''Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju'' temelji na prepričanju, da je eno od najpomembnejših poslanstev vzgoje in izobraževanja skrb za etično in s temeljnimi vrednotami usklajeno ravnanje v vrtcih in šolah. Prav v vrtcih in šolah se namreč preko socializacijskih mehanizmov in ponotranjanja vrednot in življenjskih načel postavljajo pomembni temelji etike in vrednot otrok in mladostnikov, ki danes obiskujejo vrtce in šole, čez leta pa bodo ustvarjalci prihodnosti vseh nas.

Izpolnjevanje tega poslanstva vzgoje in izobraževanja je tudi ena najpomembnejših podlag za oblikovanje stabilne družbe prihodnosti, ki je lahko le družba, utemeljena na etičnih standardih, vrednotah in znanju. Za delovanje na področju vzgoje in izobraževanja se uporablja model Evropsko ogrodje etike in vrednot z namenom spodbujanja temeljnih in obče veljavnih vrednot, ki temeljijo na tradiciji evropske kulture in zgodovine in ne posameznih ideoloških pogledov.Evropsko ogrodje etike in vrednot vključuje 10 kompleksnih vrednotnih usmeritev, ki jih lahko označimo kot vrednotne domene. Vsaka vrednotna domena vključuje več reprezentativnih vrednot: humanost, znanje in modrost, življenje, narava, zdravje, skrb za sočloveka, pravičnost, univerzalizem, integriteta, delo, ustvarjalnost, tradicija, kultura. Program je umeščen v vse oddelke našega vrtca.

Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Vesna Podboj Panič.

Republiški projekti

ZDRAVJE V VRTCU

zdravje v vrtcu

V predšolskem obdobju si otroci pridobijo izkušnje, stališča in vzorce vedenja, ki jih večinoma obdržijo vse življenje. Zdravje v otroštvu določa zdravje v celotnem življenju posameznika in vpliva tudi na naslednje generacije. Ključnega pomena je obdobje do 6. leta starosti, zato si v vrtcu, v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, prizadevamo otroke spodbujati k zdravemu načinu življenja. Poleg izobraževanja strokovnih delavk so aktivnosti projekta usmerjene v promocijo zdravja v programih oddelkov. Letošnja rdeča nit programa bo potekala pod geslom ''Besede imajo moč''.

Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Maja Berlic.

Poročilo o izvedenih aktivnostih 2022-2023 (Zdravje v vrtcu)

Poročilo o izvedenih aktivnostih 2021-2022 (Zdravje v vrtcu)

Poročilo o izvedenih aktivnostih 2020-2021 (Zdravje v vrtcu)

Poročilo o izvedenih aktivnostih 2019-2020 (Zdravje v vrtcu)

Poročilo o izvedenih aktivnostih 2018-2019 (Zdravje v vrtcu)

Poročilo o izvedenih aktivnostih 2017-2018 (Zdravje v vrtcu)

Poročilo o izvedenih aktivnostih 2015-2016 (Zdravje v vrtcu)

PODNEBNI CILJI IN VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE VSEBINE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

MaliSoncek

rs mrokolje

Vzgoja in izobraževanje za trajnostnizrsš razvoj je uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja (VITR za 2030). VITR je vseživljenjski proces, sestavni del kakovostne vzgoje in izobraževanja, ki izboljšuje kognitivne, socialne in emocionalne ter vedenjske vidike učenja. VITR za 2030 poudarja, da področje VIZ prispeva k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja.
VITR je prepoznan kot ključni dejavnik pri doseganju vseh ciljev trajnostnega razvoja (CTR) in dosega svoj namen s preoblikovanjem družbe.
Z izvajanjem dejavnosti in projektnimi vsebinami bomo v zavodu sledili vsebinam in ciljem VITR, krepili vrednote in izvajali različna tematska področja: čebelarstvo in biotska raznolikost, varovanje okolja, krožno gospodarstvo, zdrav življenjski slog in dobro počutje, podnebne spremembe, gozdna pedagogika, voda, energija, kulturna dediščina in trajnostna mobilnost.

OSEBNA IZKAZNICA VITR VRTCA GALJEVICA

 

CILJI:

Spodbujanje celostnega pristopa in spodbudnega učnega okolja za izvajanje dejavnosti VITR.
Zagotavljanje priložnosti za krepitev kompetenc.
Seznanjanje z vsebinami VITR v vzgojno-izobraževalnem procesu.

Koordinatorji: Mateja Funkl, Aljaž Levičar, Vesna Podboj Panič, Barbara Novinec.

PROGRAM NEON - VARNI BREZ NASILJA

MaliSoncek

To je primarno preventivni program, ki ponudi pozitiven način za obravnavo resnih in zahtevnih tem kot sta nasilje in spolna zloraba otrok. Otrokom najstarejših oddelkov (5-6-letniki) na pozitiven in njihovi starosti primeren način spregovori o situacijah nasilja, zlorabe in jih okrepi, da bi se znali nanje ustrezno odzvati in se zaščititi. Kot je značilno za primarno preventivne programe, neselektivno zajame velik vzorec otrok.

Zakaj program NEON?

• Ker predstavlja enostaven in učinkovit način, kako z mlajšimi otroki v vrtcu in v osnovni šoli spregovoriti o zahtevni temi nasilja in spolne zlorabe otrok,
• ker izhaja iz moči, ki jih imajo otroci in odrasli ter se osredotoča na krepitev varovalnih dejavnikov otrok: močna socialna mreža vrstnikov in odraslih, prave informacije in znanje, socialno-čustvene kompetence in samozavestno vedenje otrok, konkretna podpora in pomoč, ko jo otrok potrebuje.

OTROCI SE SEZNANIJO IN UČIJO:

• o pravicah vseh otrok, da so varni, močni in svobodni,
• kako prepoznati potencialno nevarne situacije nasilja, zlorabe,
• kako se nanje samozavestno odzvati,
• kako pomembna je pomoč in podpora vrstnikov,
• kako povedati o izkušnji z nasiljem ali o svoji stiski odrasli zaupni osebi.

Koordinatorki projekta na nivoju vrtca: Karin Kosi in Jasna Lalič.

GOZDNI VRTEC – Mreža gozdnih vrtcev Slovenije

Program »gozdni vrtec«, znotraj mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije, katerega član je tudi Vrtec Galjevica, razvija Inštitut za gozdno pedagogiko. Najboljša naložba v prihodnost otrok je učenje v gozdu, kjer gradimo temelje učljivosti otrok ter navdušujemo, inspiriramo, povezujemo otroke in strokovne delavce v sodelovalno skupnost. Gozdna pedagogika je metoda okoljskega vzgajanja in izobraževanja, ki ne ponuja samo spoznavanje gozda oziroma narave kot ekosistema, ampak bistveno posega tudi v vzgojo in celostni razvoj otrok, z upoštevanjem razvojnih značilnosti in potreb predšolskih otrok. Je recept za zdrav, umirjen in optimalen razvoj vseh nas. Gozd oblikuje vrednote, ki se ne odražajo samo v pozitivnem odnosu do narave in okolja, ampak tudi v ustreznem doživljanju samega sebe in življenja. Z gozdno pedagogiko otrokom in odraslim omogočamo varno in sproščeno raziskovanje narave, prepoznavanje lastnih občutkov in potreb ter pravilno odzivanje nanje in to v najbogatejšem učnem okolju – gozdovih Slovenije. Temeljni cilji gozdnega vrtca so trajnostno naravnani in se povezujejo z vsemi področji Kurikula za vrtce. Gozdna pedagogika je trajnostno naravnana metoda podajanja znanja in prenašanja izkušenj, ki ne ponuja samo spoznavanja narave kot ekosistema, ampak bistveno posega tudi v vzgojo in celosten razvoj predšolskih otrok. Z gibanjem in iskanjem izzivov, ki so potrebni za razvoj nevrološkega sistema, v gozdu vsak posameznik v najboljši možni meri razvija svoje individualne sposobnosti, cel oddelek se razvija kot skupina in krepi se socialna mreža odnosov. Pojavi, kot so nemir, motnje pozornosti, občutek utesnjenosti, stres, tekmovalnost, pomanjkanje samozavesti, se v naravi umaknejo ustvarjalnemu navdihu in sodelovanju. Preko različnih vsebin in dejavnosti pa že predšolske otroke izobražujemo in ozaveščamo o gozdovih in o njihovi vlogi na našem planetu. Opozarjamo na pomen varovanja gozdov in njihovega trajnostnega upravljanja. V našem zavodu je v projekt vključenih vseh devet oddelkov 4-6-letnikov, ki bodo gozd obiskovali v vseh letnih časih in ob vsakem vremenu 1x tedensko. Na ravni zavoda imamo oddelek 5-6-letnikov, ki bodo v gozd odhajali 2 x tedensko, tudi mlajši oddelki druge starosti (3-4-letniki) pa bodo vsakodnevno načrtovali dejavnosti na prostem, tudi z občasnim obiskom gozda.

Koordinatorja projekta na nivoju vrtca: Miha Mrak in Aljaž Levičar.

logo mreza RGB

PASAVČEK

pasavcekNosilec projekta je Svet za preventivo v prometu Republike Slovenije. Globalni cilj je naravnan na zagotavljanje varnosti otrok in odraslih v prometu. Strokovne delavke vključenih oddelkov oblikujejo načrt projektnih vsebin za celo šolsko leto, ki ga predstavijo staršem na 1. roditeljskem sestanku. Strokovne delavke se vsako leto udeležujejo izobraževanj na temo varnost v prometu.

Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Aljaž Levičar.

VARNO S SONCEM

varno s soncem

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali s programom Nacionalnega inštituta za javno zdravje Varno s soncem, ki je nastal kot prizadevanje za izboljšanje stanja v Sloveniji zaradi zaskrbljujočih epidemioloških podatkov o naraščanju števila rakavih obolenj kože in hkrati kot odgovor na dejstvo, da je pojavnost kožnega raka močno povezana tako z izpostavljanjem UV sevanju kot s pogostostjo sončnih opeklin, zlasti v otroštvu. Namen programa je otroke in njihove starše opozoriti na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov in usmerjati otroke k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju.

Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Maja Berlic.

MALI SONČEK

MaliSoncek

Športni program Mali sonček izvajamo v vseh skupinah 2–6-letnih otrok. Gibanje je lahko učenje novih spretnosti, osebno ustvarjanje, način uresničevanja svojih želja, razvijanje in primerjanje gibalnih sposobnosti, ohranjanje zdravja. Pomembne so kakovostne spodbude s področij spoznavnega, gibalnega, čustvenega in socialnega razvoja otrok. V projektni obliki sodelovanja s športnim pedagogom SD Novinar izvajamo eno uro vodene telovadbe tedensko v vseh oddelkih 3-6-letnih otrok.

Koordinatorki projekta na nivoju vrtca: Samuel Kranjc.

Mestni projekti

ŽIVLJENJE JE LEPO

skratek prijateljcek

Življenje je lepo je enoletni projekt namenjen spodbujanju zdravega življenjskega sloga otrok. Otrokom želimo zdrav življenjski slog predstaviti celostno s pomočjo petih področij, ki so medsebojno prepletena: MEDSEBOJNI ODNOSI, OSEBNA HIGIENA, GIBANJE, ZDRAVA PREHRANA IN KVALITETNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA.

Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Vesna Podboj Panič.

API VRTEC

skratek prijateljcek

Api vrtec je strokovni pedagoški program s poudarkom na kreativnosti, inovativnosti, radovednosti, sodelovanju, eksperimentiranju in sobivanju z naravo. Trajnostni razvoj je tudi koncept ohranjanja biološke raznovrstnosti, spodbujanje zgodnjega naravoslovja in izvajanje projektne API pedagogike preko igre, aktivnega učenja in spodbudnega učnega okolja. Področja API vrtca so: čebelarstvo, biodiverziteta, hortikultura, varstvo okolja, apiterapija. Ob spoznavanju področij in vsebin API vrtca bomo poudarili pomen in zavedanje čebel za naše življenje, skrb za naravno okolje, pomen opraševalcev, pomen in spoznavanje medovitih rastlin, spoznavali bomo biodiverziteto in tradicijo čebelarstva ter tesno povezanost čebele z naravo. Vsako leto obeležimo tudi svetovni dan čebel in sodelujemo pri praznovanju slovenskega tradicionalnega zajtrka. Z uspešnim vključevanjem okolja, društev, organizacij bomo API program vrtca obogatili, kakovostno izvedli dejavnosti in delili znanja vsem vključenim v proces.

Koordinatorja projekta na ravni vrtca: Samuel Kranjc in Mateja Funkl.

Ciciuhec – beremo z malčki

S projektom, ki ga vodi Mestna knjižnica Ljubljana, želimo vsem otrokom omogočiti dostop do dobre knjige in doseči pomembne cilje:

 • ustvariti pogoje za razvoj bralnih navad in bralne kulture;ciciuhec
 • spodbuditi branje v družinskem krogu;
 • spodbuditi branje leposlovja v otrokovem materinem jeziku;
 • bogatiti otrokov besedni zaklad;
 • seznaniti otroke s knjižnico v njihovem neposrednem okolju, njenimi pravili in navajanje na obiskovanje knjižnice skupaj s starši;
 • spodbuditi in usposobiti otroke za aktiven stik z literaturo;
 • nuditi pomoč pri iskanju in zaznavanju estetskega in pomenskega bogastva literarnega sveta.
Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Mateja Viršek.

ŠKRATEK PRIJATELJČEK

skratek prijateljcek

Sklop interaktivnih delavnic, ki so združene pod krovnim naslovom ŠKRATEK PRIJATELJČEK , je zasnovan kot preventivni program preprečevanja nasilja med in nad otroci, zgodnje ozaveščanja otrok o nesprejemljivosti družinskega nasilja ter vzgoja otrok za strpnost in prijateljstvo. Namen projekta je, da otroci preko interaktivnih iger, iger vlog in lika škratka Prijateljčka, spregovorijo o svojih čustvih in občutkih, se naučijo poimenovanja in prepoznavanja čustev ter alternativnih oblik vedenja v konfliktnih situacijah. Prav tako otroci preko zgodb, ki jih pripoveduje škratek Prijateljček spoznajo, da je zelo pomembno, da odraslim povemo kako se počutimo in če nam nekdo naredi nekaj kar nam ni všeč POVEMO, ker edino tako se lahko kaj spremeni. Otroci to zelo dobro razumejo na primeru zgodbe o škratku Prijateljčku in fantku, ki mu je zaupal svojo skrivnost.

Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Vesna Podboj Panič.

ZELENI NAHRBNIK

Zeleni nahrbtnik.thumb

Zeleni nahrbtnik je projekt s področja okoljske vzgoje predšolskih otrok, ki poteka že 23. leto pod okriljem ZPM, kot nosilke akcije. Cilji projekta Zeleni nahrbtnik so spodbujanje otrokovih pozitivnih čustev do okolja in narave, razvijanje otrokove občutljivosti na posege človeka v okolje, spodbujanje otrok pri iskanju rešitev za okoljske probleme, spodbujanje medsebojnih obiskov, tkanje prijateljskih vezi, igre.

 
Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Jana Šefic Globokar.

Projekti na nivoju oddelkov vrtca