Prijava - utrinki

PRIJAVA - OGLED UTRINKOV

UPORABNIK
GESLO
zapomni si me

UnescoNTC sistem učenjaErasmus+eTwinningEkoŠolaGozdni vrtecZmagujmo z vrednotamiZdravje v vrtcuVarni VrtecMali SončekTurizem in vrtec


Delo v vrtcu temelji na usmeritvah nacionalnega programa, to je Kurikuluma za vrtce, na skupnih izhodiščih Vrtca Galjevica in na posebnih usmeritvah posameznih enot. V vzgojno učnem procesu vzpodbujamo aktivno vlogo otroka. Pri tem upoštevamo njegove razvojne posebnosti, potrebe in želje. Poudarjen je individualni pristop k otroku.slikanica

Osnovna dejavnost predšolskega otroka je IGRA. Ta je za otroka najbolj naraven način učenja, odkrivanja sveta in mesta v njem. Delo v vrtcu načujemo tako, da otrokom omogočo spoznavanje in preizkušanje novega in njim še neznanega na vseh področjih dejavnosti, ki jih opredeljuje Kurikulum: matematika, narava, družba, jezik, gibanje in umetnost. Pomemben poudarek dajemo ustreznemu pristopu k počitku, hranjenju, toaleti in drugim vsakodnevnim dejavnostim. Poglobljeno se posvečamo organizaciji in oblikovanju prostora, ki je pomemben dejavnik kvalitete dela v vrtcu.

PROGRAMI GLEDE NA STAROSTNO OBDOBJE


V vrtcu oblikujemo:

 • Oddelke prvega starostnega obdobja, v katere so vključeni otroci v starosti od 1 do 3 let;
 • Oddelke drugega starostnega obdobja, v katere so vključeni otroci, stari od 3 do 6 let;

risbica 4Večina oddelkov v našem vrtcu je homogenih, kar pomeni, da so v njih otroci, pri katerih je starostni razpon največ eno leto. Na manjših lokacijah vrtca oblikujemo tudi heterogene oddelke. V šolskem letu 2019/20 je v vrtcu organiziranih 11 oddelkov 1. starostnega obdobja, 1 kombiniran oddelek 2-4 letnik otrok, 5 oddelkov 3-4 letnih otrok in 9 oddelkov 2. starostnega obdobja s celodnevnim programom. Znotraj 26 oddelkov jih je 23 homogenih, 1 kombiniran in 2 heterogena oddelka.

Homogeni oddelki – v njih se otroci po starosti razlikujejo največ za eno leto.
Število otrok je:

 • v oddelku 1. starostnega obdobja najmanj 9 in največ 12 oz. 14* otrok,
 • v oddelku 3–4 letnih otrok najmanj 12 in največ 17 oz. 19* otrok,
 • v oddelku 4–6 letnih otrok najmanj 17 in največ 22 oz. 24* otrok.

Heterogeni oddelki – otroci v oddelkih se po starostno razlikujejo od 1 do 3 let. Število otrok je:

 • v oddelku 1. starostnega obdobja najmanj 7 in največ 10 oz. 12*,
 • v oddelku 2. starostnega obdobja najmanj 14 in največ 19 oz. 21*.

Kombinirani oddelki – v njih so otroci obeh starostnih obdobij, torej iz prvega in drugega starostnega obdobja. V takem oddelku je najmanj 10 in največ 17 oz. 19* otrok.

Fleksibilni normativ:

 • MOL je na podlagi 17. člena Zakona o vrtcih sprejela fleksibilni normativ pri oblikovanju oddelkov v javnih vrtcih MOL, kar pomeni, da se normativ otrok v posameznem oddelku poveča za največ dva otroka.

 

PROGRAMI GLEDE NA TRAJANJE


Glede na trajanje v vrtcu izvajamo:

 • dnevne programe, ki trajajo od 6 do 9 ur. Namenjeni so otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo. Izvajamo jih od ponedeljka do petka skozi vse leto. Poslovni čas vrtca je 11 ur.
 • poldnevne programe, ki trajajo od 4 do 6 ur. Poldnevne programe organiziramo v skladu s prostorskimi možnostmi vrtca, če je prijavljenih najmanj 12 otrok.

V tem šolskem letu izvajamo samo dnevne programe.


Življenje otrok v vrtcu se ciljno načrtuje v vsaki hiši Vrtca Galjevica,
v skladu z načeli kurikula, preko katerih:

 • otrokom omogočamo večjo individualnost, možnost izbire;
 • oblikujemo pogoje za izražanje, prepoznavanje in sprejemanje razlik;
 • upoštevamo in spoštujemo zasebnost in intimnost;
 • posvečamo veliko pozornost interakciji med otroki ter med otroki in odraslimi;
 • zagotavljamo pestro in uravnoteženo ponudbo različnih področij dejavnosti;
 • kritično vrednotimo na ravni načrtovanja, organizacije in dela vrtca;
 • vključujemo starše kot enakovredne partnerje.

Izvedbeni del programov v praksi načrtujemo v strokovnih timih in spremljamo učinke v praksi na hospitacijah, delovnih pogovorih, v pisnih analizah dela. V januarju vsako leto izvedemo evalvacijske roditeljske sestanke, hkrati pa bo v marcu potekalo tudi anketiranje zaposlenih in staršev. V letošnjem letu bomo poglobljeno obravnavali:

 • spodbujanje otrokove samostojnosti in vzgrajnosti na različnih razvojnih področjih ter sistematično načrtovanje vsakodnevnih dejavnosti za bivanje in gibanje na prostem za razvijanje zdravega načina življenja v zdravem okolju, s poudarkom na psihofizičnem zdravju otrok in odraslih v vrtcu,
 • razvijanje pdagoškega pristopa - NTC učenje z igralnimi dejavnostmi, ki še posebej vpliva na nastajanje in utrjevanje možganskih povezav ter spodbujajo mentalni razvoj otroka,
 • spodbujanje etično moralnih vrednot ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev za integracijo etike in vrednost v VI ter ozaveščanje in motiviranje otrok za odločanje in obnašanje, ki temelji na etiki, vrednotah in znanju, 
 • razvijanje melodike jezika, govornih zmožnosti in bralne kulture
 • razvijanje projektne oblike dela: Vrtiljak obogatitvenih dejavnosti, ki jih vodijo strokovnih delavci v vrtcu z vključitvijo čimvečjega števila otrok v le-te
 • spremljanje in beleženje celostnega otrokovega razvoja,
 • spremljanje in beleženje dnevnega počutja otrok v oddelkih 1. starosti,
 • razvoj dejavnosti "Igraj se mano" v II. starostnem obdobju - ind. potrebe otrok v času počitka.

 

PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE S PRILAGOJENIM IZVAJANJE IN DODATNO STROKOVNO POMOČJO

slikanica
V naš vrtec so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, katerim na podlagi ustrezne Odločbe o usmerjanju (v nadaljevanju: Odločba), ki jo izda območna enota Zavoda za šolstvo, omogočamo vključitev v Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki se izvaja znotraj rednih oddelkov vrtca. Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo otrokom s posebnimi potrebami v oddelku zagotavlja časovne prilagoditve, prilagoditve prostora in izvajanja področja dejavnosti.

Obseg dodatne strokovne pomoči je določen z Odločbo. Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno ali v manjši skupini, v oddelku ali izven njega. Odločitev o načinu izvajanja dodatne strokovne pomoči se določi v Odločbi in po presoji specialnega pedagoga; ta pri tem upošteva tako potrebe otroka kot tudi značilnost oddelka, v katerega je otrok vključen. Za vsakega otroka s posebnimi potrebami ravnateljica imenuje strokovno skupino, ki skupaj s starši otroka, oblikuje individualiziran vzgojno–izobraževalni program. Nosilci tega programa so vzgojitelji, dodatno strokovno pomoč pa izvaja vzgojiteljica za dodatno strokovno pomoč; v našem vrtcu imamo zaposleni dve vzgojiteljici za dodatno strokovno pomoč in sicer logopedinjo in psihologinjo. Podrobnejši opis programa lahko najdete na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, pod rubriko Kurikularni dokumenti za predšolsko vzgojo. Dodatna strokovna pomoč se nudi tudi tistim otrokom, ki so v postopku usmerjanja oz. pridobivanja Odločbe.

KAKO OTROCI PREŽIVIJO DAN V VRTCU


Vzgojno učno delo poteka preko spontanih in vodenih dejavnosti, ki jih načrtujemo in izvajamo tako, da so usklajene z interesi otrok. Prav tako se dejavnosti povezujejo s kulturo, tradicijo in posebnostmi okolja, ter spremembami v naravi. Vse dejavnosti, katerim je osnova igra kot najbolj naraven način učenja, se prepletajo skozi celoten dnevni program. S primerno ureditvijo prostora in s primerno izbranimi sredstvi otrokom omogočamo ustvarjanje, raziskovanje, pridobivanje različnih izkušenj. Spanje in počitek usklajujemo z življenjskim ritmom, potrebami posameznika in v dogovoru s starši. Otrokom, ki počitka vedno ali občasno ne potrebujejo, omogočamo mirne dejavnosti v skladu s prostorkimi možnostmi.

RITEM ŽIVLJENJA V VRTCU

 • sprejem otrok, individualna igra in igra v manjši skupini
 • zajtrk
 • dejavnosti in igra otrok z različnimi materiali v prostorih vrtca, na terasi, igrišču
 • sprehodi, izleti, obiski različnih kulturnih ustanov
 • kosilo
 • spanje, počitek, umirjene individualne dejavnosti, dejavnosti v manjših skupinah
 • malica
 • dejavnosti in igre v manjših skupinah
 • odhod domov
 
Dopuščamo, da starši pripeljejo otroka v vrtec kasneje od običajnega ritma prihoda otrok v vrtec, vendar vedno v dogovoru z vzgojiteljico.